Notice: Undefined index: login in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 2

Notice: Undefined variable: text in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 9
EFOR. REAL ESTATE - Magazyny, Działki, Biura, Kamienice, Nowe Inwestycje Mieszkaniowe ...
Notice: Undefined index: user_e_mail in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 37

Działamy w zakresie doradztwa i obsługi w sektorze rynku nieruchomości. Nowe mieszkania - Łódzki Rynek Targów Mieszkaniowych, wynajem powierzchni biurowych i handlowych, wynajem i sprzedaż powierzchni magazynowo - produkcyjnych oraz zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to filary naszej działalności. Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Poszczególne zespoły firmy specjalizują się w: badaniach rynku, wycenach nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami, pośrednictwie w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym, pośrednictwie w wynajmie i sprzedaży powierzchni komercyjnych oraz przemysłowych, pośrednictwie nieruchomościami przeznaczonymi na inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego, centrów handlowych, parków dystrybucyjno - logistycznych, rekreacji, turystyki oraz zabudowy przemysłowej, marketingu i reklamie nowych inwestycji mieszkaniowych, biurowych. Poczytaj o naszej Agencji Nieruchomości. Oferta i usługi w sektorze rynku nieruchomości inwestycyjnych. Nasze raporty i analizy rynku, doradztwo na rynku nieruchomości. Bądź na bieżąco z rynkiem nieruchomości w Łodzi. Skontaktuj się z Ekspertami w Nieruchomościach! (You need to upgrade your flash player. It can be done here).


Notice: Undefined variable: row in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 221

Notice: Undefined index: type in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 222

42 632 11 88

Skontaktuj się z nami
koszt połączenia wg stawek Operatora
 
Godziny otwarcia biura
 
Godziny otwarcia biura
pon-pt:
09:15 - 17:30
sob:
nieczynne
niedz:
nieczynne
analiza stanu prawnego nieruchomości (EFOR.)
Jednym z warunków bezpiecznego zakupu nieruchomości jest opracowanie analizy stanu prawnego nieruchomości, której to głównym celem jest przedstawienie stanu faktycznego nabywanej nieruchomości, a pośrednim zabezpieczenie strony Kupującej i jej inwestycji.
Dokonując przedmiotowej analizy, w pierwszej kolejności sprawdzamy dokumenty potwierdzające prawo własności Sprzedającego:
 • - aktualne odpisy z ksiąg wieczystych:
*w przypadku, gdy dla danej nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta - umowy kupna nieruchomości, akty własności nieruchomości, numer zbioru dokumentów, który znajduje się w sądzie prowadzącym księgi wieczyste oraz wszelkie inne dokumenty, potwierdzające, iż Sprzedający jest prawnym właścicielem nieruchomości,
 • - aktualne wypisy z rejestru gruntów, sporządzone przez lokalne władze dla każdej z działek gruntu, z których składa się nieruchomość,
 • - mapy z rejestru gruntów, sporządzone przez lokalne władze dla każdej z działek, z których składa się nieruchomość,
 • - mapa sytuacyjna nieruchomości,
 • - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez Sprzedającego (jeżeli taka zgoda była wymagana),
 • - decyzja o podziale nieruchomości na działki gruntu stanowiące nieruchomość lub wniosek o dokonanie podziału, jeżeli taki wniosek został we właściwym urzędzie złożony, wraz z mapą, na której ów podział jest widoczny.
Następnie, dokonujemy oceny możliwości dokonania planowanej przez Kupującego inwestycji na badanej nieruchomości ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku, gdy MPZP nie istnieje bierzemy pod uwagę inne dokumenty, wymienione poniżej, określające przestrzenne przeznaczenie nieruchomości:
 • - wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • - w przypadku, gdy w chwili obecnej plan zagospodarowania przestrzennego nie istnieje, wyciąg z planu obowiązującego dla danej nieruchomości w przeszłości.
W dalszej kolejności analiza stanu prawnego nieruchomości powinna badać kwestię związane z szeroko pojmowaną ochroną środowiska w celu zabezpieczenia Kupującego przed sytuacją, w której planowana przez niego inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana bez poniesienia dodatkowych kosztów na rekultywację gruntów lub oczyszczanie budynków z substancji szkodliwych. W szczególności powinniśmy uzyskać pisemne oświadczenie od Sprzedającego odpowiadające na pytania czy na terenie nieruchomości były składowane, przechowywane substancje lub urządzenia szkodliwe dla środowiska i czy w odniesieniu do badanej nieruchomości, Sprzedający odprowadzał opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska lub też był zobowiązany do ich odprowadzenia.
W gestii naszego zainteresowania powinny znaleźć się informacje o dostępie do infrastruktury. Dotyczyć powinny one istniejącego dostępu nieruchomości do drogi publicznej jak i umów zawartych przez Sprzedającego z dostawcami mediów oraz z właścicielami nieruchomości sąsiednich lub z osobami trzecimi dotyczących finansowania, inwestycji, inwestycji wspólnych lub przeniesienia praw do urządzeń infrastrukturalnych lub robót infrastrukturalnych związanych z nieruchomością.
Należy pamiętać o uzyskaniu informacji czy w stosunku do nieruchomości toczą się postępowania sądowe, których przedmiot stanowią roszczenia restytucyjne - dotyczące zwrotu majątków skonfiskowanych przez władze komunistyczne.
Badając zobowiązania związane z nieruchomością interesują nas opinie, korespondencja, decyzje Generalnego Konserwatora Zabytków związane z nieruchomością, oraz zaświadczenia potwierdzające fakt, iż wszystkie związane z nieruchomością, wymagalne zobowiązania podatkowe zostały uiszczone. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi przedmiot użytkowania wieczystego mówimy o zaświadczeniach o uiszczonych opłatach (pierwszej oraz rocznej) z tytułu użytkowania wieczystego.
W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu umów należy sprawdzić wszystkie umowy związane z nieruchomością, w tym:
 • - umowy dzierżawy, jeśli takie istnieją,
 • - umowy o ustanowienie służebności na nieruchomości, jeśli takie istnieją,
 • - wszelkie umowy związane z prawem do korzystania z nieruchomości - odpłatnego i nieodpłatnego, włącznie z zobowiązaniami dotyczącymi ustanowienia prawa pierwokupu,
 • - wszelkie umowy i decyzje administracyjne nakładające na Sprzedającego obowiązek zbycia nieruchomości lub jej części.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana zobowiązani jesteśmy sprawdzić również dokumenty związane z procesem budowlanym, w tym:
 • - zaświadczenie potwierdzające fakt, iż w budynkach posadowionych na nieruchomości nikt nie jest zameldowany,
 • - pozwolenie na budowę,
 • - pozwolenie na użytkowanie,
 • - pozwolenie na rozbiórkę,
 • - wszelką korespondencję z Urzędem Nadzoru Budowlanego związaną z badaną przez nas nieruchomością.
Ostatnią już kwestią, o której należy pamiętać jest ta, iż jeżeli Sprzedający jest podmiotem zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców to dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy nabycia nieruchomości są:
 • - umowa spółki,
 • - wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS),
 • - uchwała Wspólników, w której wyrażona jest zgoda na zbycie nieruchomości,
 • - pełnomocnictwo upoważniające do zbycia nieruchomości, w przypadku, gdy Sprzedający ustanowił pełnomocnika.
Sprzedający, prawnicy Sprzedającego lub Agencja Pośrednicząca w sprzedaży (EFOR.), zobowiązani są dostarczyć kopie wyżej wymienionych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w razie nieistnienia dokumentów wskazanych powyżej stosowne oświadczenie o braku danego dokumentu.
EFOR. NIERUCHOMOŚCI - Stobiński, Rafał

Mapa strony

·

Regulamin